Tag: #SpotBitcoinETF

SEC และ Spot Bitcoin ETF กับข้อสงสัยเรื่องความไม่โปร่งใสจนโดน Grayscale ยื่นฟ้อง

🇺🇸 SEC ในฐานะฉากบังหน้าของรัฐบาลสหรัฐฯ กับข้อสงสัยเรื่องความไม่โปร่งใสในการอนุมัติ Spot Bitcoin ETF จนโดน Grayscale ยื่นฟ้อง ! ❓ ตราบใดที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังเป็นพี่ใหญ่ Spot Bitcoin ETF จะไม่มีทางได้เกิดขึ้น? ❓ หลายๆ ...

Read more