Tag: #Minecraft

อะไรนะ Minecraft จะมีระบบ Blockchain และ NFT เพื่อสร้างรูปแบบการเล่นแบบ Play-to-earn แล้ว ?

อะไรนะ Minecraft จะมีระบบ Blockchain และ NFT เพื่อสร้างรูปแบบการเล่นแบบ Play-to-earn แล้ว ? Gaimin บริษัทเกมและเทคโนโลยีเตรียมเปิดตัว Metaverse Environment ในรูปแบบ Plugin ที่จะนำมาใช้กับระบบเกม Minecraft ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้ตัวเกมสามารถรองรับระบบ Blockchain, ...

Read more