Bitcoin

All Bitcoin things.

Citi รอการอนุมัติเพื่อเริ่มการซื้อขาย Bitcoin Futures

Citi รอการอนุมัติเพื่อเริ่มการซื้อขาย Bitcoin Futures Citi เตรียมที่จะเริ่มการซื้อขาย Bitcoin Futures ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น Citigroup ของสหรัฐกำลังดำเนินการทางกฎหมายที่จะเริ่มการซื้อขายผลิตภัณฑ์ Bitcoin Futures บน Chicago Mercantile Exchange (CME) นอกการนี้ Citi...

Read more
Page 2 of 2 1 2